ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายยศวัฒน์ ทับทิม

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาววรรณญากร ฤทธิ์เดช

หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสมพร ผาดำ

หัวหน้าส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

นายจรัญ มูลจันทร์

หัวหน้างานป้องกันอุบัติเหตุนักเรียนและจราจร

นางสาวสริตา ดาบแก้ว

หัวหน้างานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางเนตรดาว นิลเพ็ชร

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

นายฐิติโชต ชูธัญญะ

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

นางทัศนา ใจภักดี

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

นายจรัญ มูลจันทร์

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

นางพนาไพร ศิริรัตน์

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

นางสมพร ผาดำ

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

นางสาวนริศศา ดวงภูเมฆ

งานสารสนเทศสำนักงานปกครอง

ว่าที่ ร.ต.หญิงวราภรณ์ ปานดำรงค์

กรรมการ

นางศิวพร คล้ายเจ๊ก

กรรมการ

นายสิทธิโชค ภูลา

กรรมการ

นางสาวอารีพร เพ็งน้อย

กรรมการ

นางสาวณัฐฐินีย์ เทียนทอง

กรรมการ

นางสาววรรณเลขา กันเกตุ

กรรมการ

นางสาวอัญชิษฐา ขจรเดชวัฒนกุล

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

นายนพรัตน์ นิลเพ็ชร

กรรมการ

นางสาวเพ็ญนภา วิชัยสุทธิพันธุ์

กรรมการ

 
     
     
     

   

ผู้บริหารโรงเรียน

boss

 

การบริหารจัดการโรงเรียน

 

 

แฟ้มสะสมผลงาน

 

 

คลังสื่อการเรียนรู้

 

 

Online

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนพบผู้ปกครอง

ข่าวสารจาก ศธจ.กาญจนบุรี

ค้นหา

เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
62515

ผู้เข้าชมออนไลน์

มี 21 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารการศึกษา

ผลงานโรงเรียน

 

 

 

หน่วยงานการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารจาก สพฐ.

เอกสารจาก สพฐ.

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง