youtube1 

   

 25632 25642 25652 2566

 

 

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายยศวัฒน์ ทับทิม

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาววรรณญากร ฤทธิ์เดช

หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสมพร ผาดำ

หัวหน้าส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

นายจรัญ มูลจันทร์

หัวหน้างานป้องกันอุบัติเหตุนักเรียนและจราจร

นางสาวสริตา ดาบแก้ว

หัวหน้างานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางเนตรดาว นิลเพ็ชร

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

นายฐิติโชต ชูธัญญะ

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

นางทัศนา ใจภักดี

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

นายจรัญ มูลจันทร์

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

นางพนาไพร ศิริรัตน์

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

นางสมพร ผาดำ

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

นางสาวนริศศา ดวงภูเมฆ

งานสารสนเทศสำนักงานปกครอง

ว่าที่ ร.ต.หญิงวราภรณ์ ปานดำรงค์

กรรมการ

นางศิวพร คล้ายเจ๊ก

กรรมการ

นายสิทธิโชค ภูลา

กรรมการ

นางสาวอารีพร เพ็งน้อย

กรรมการ

นางสาวณัฐฐินีย์ เทียนทอง

กรรมการ

นางสาววรรณเลขา กันเกตุ

กรรมการ

นางสาวอัญชิษฐา ขจรเดชวัฒนกุล

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

นายนพรัตน์ นิลเพ็ชร

กรรมการ

นางสาวเพ็ญนภา วิชัยสุทธิพันธุ์

กรรมการ

   

ผู้บริหารโรงเรียน

boss5

 

ITA Online 2565

 

การบริหารจัดการโรงเรียน

 

 

แฟ้มสะสมผลงาน

 

 

คลังสื่อการเรียนรู้

 

 

สื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานโรงเรียน

 

 

 

หน่วยงานการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
83220

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 10

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

ท.ศ.ล.โปร่งใส

ภาพนิ่ง5

 

ภาพนิ่ง6

 

ต่อต้านยาเสพติด1

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนพบผู้ปกครอง 2/2564

ข่าวสารจาก ศธจ.กาญจนบุรี

ข่าวสารการศึกษา

ค้นหา

ประกาศสถานศึกษา

sar

 

kapao

 

mattatan

 

Online

 

 

ITA Online 2563

 

เข้าสู่ระบบ

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

 

 

 

ผู้เข้าชมออนไลน์

มี 41 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ข่าวสารจาก สพฐ.

เอกสารจาก สพฐ.