นางพรทิพย์ จานแก้ว

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางจิราพร บัวลอย

เจ้าหน้าที่การเงิน/บัญชี

นางสาวกาญจนา ดอกกะถิน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

 

นางชฎานาฏ ยศทอน

แม่บ้าน

 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

นางอัปสร ศรีอรุณ

ครู คศ.๓ หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวสรยา เมฆมังกร

ครู คศ.๒ หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

นายสิทธิชัย ศรีสรากรณ์

ครู คศ.๓ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 
 

นางสาวเอมิกา พลานนท์

ครูอัตราจ้าง

 
     
     
     
     
     

นางสาวอิสริยาภรณ์ ยี่ประชา

ครู คศ.๑ หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเนตรดาว นิลเพ็ชร

ครู คศ.๓

นางสาวพรทิพย์ ศรีจันทร์

ครู คศ.๓

นางวิภาวรรณ โชติสวัสดิ์

ครู คศ.๓

นางอุษณี ผูกไมตรี

ครู คศ.๒

นางสาวขนิษฐา สิงห์พรม

ครู คศ.1

นางสาวอัญชิษฐา ขจรเดชวัฒนกุล

ครูผู้ช่วย

นางสาววรัทยา ชีวาภัทรกุล

ครูอัตราจ้าง

 
     
     
     
     

 

นางจันทร์วดี รักษ์อาจ

ครู คศ.๓ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวเพ็ญนภา วิชัยสุทธิพันธุ์

ครูผู้ช่วย

นายสุบิน ติณภูมิ

ครู คศ.๓

 

ผู้บริหารโรงเรียน

นางวิชญาณี บุญทวี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

การบริหารจัดการโรงเรียน

 

 

แฟ้มสะสมผลงาน

 

 

คลังสื่อการเรียนรู้

 

 

Online

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนพบผู้ปกครอง 2564

ข่าวสารจาก ศธจ.กาญจนบุรี

ค้นหา

เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
60490

ผู้เข้าชมออนไลน์

มี 96 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารการศึกษา

ผลงานโรงเรียน

 

 

 

สื่อการเรียนการสอน

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารจาก สพฐ.

เอกสารจาก สพฐ.

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง