รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ_2542

พรบ. การศึกษาภาคบังคับ_2545

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่3) 2553

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่4)_2562

พรบ.-ศธ.-2546-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ_พ.ศ.2546

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2)2553

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2562

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ_พ.ศ._2547_

ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่2)2551

ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่3)2553

ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่4)2562

พรบ.-สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา_2546

พรบ.-การศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-2545

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร2540

กฏหมายกระทรวงการคลัง

แนวทางการดำเนินโครงการค่าใช้จ่าย

แนวทางการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนปีงบประมาณ2563

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง2560

พรบ.ข้อมุลข่าวสารของทางราชการ

พรบ.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_2560

พรบการศึกษาแห่งชาติ45

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง2562

วินัยการเงินการคลัง

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง

พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2562

พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

ระเบียบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค้นหา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

boss1

 

เข้าสู่ระบบ

เจตจำนงสุจริต

ภาพนิ่ง5

 

ภาพนิ่ง6

 

หน่วยงานการศึกษา

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
68729

ผู้เข้าชมออนไลน์

มี 32 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์