กิจกรรมครูและนักเรียน

สื่อการจัดการเรียนรู้

ชื่อผลงาน : ประโยค
เจ้าของผลงาน : นางสาวสรยา เมฆมังกร
รับชมผลงานได้ที่ : https://youtu.be/v5gfGYq1i-8
รายวิชา : ภาษาไทย

 

ชื่อผลงาน : อบายมุข 6
เจ้าของผลงาน : นางสาวณัฐฐินีย์ เทียนทอง
รับชมผลงานได้ที่ : https://youtu.be/14aVjjTlvK8
รายวิชา : สังคมและศาสนา
ชื่อผลงาน : การต่อวงจรไฟฟ้า
เจ้าของผลงาน : นางสาวเอมิกา พลานนท์
รับชมผลงานได้ที่ : https://youtu.be/YgiI_d2nJHo
รายวิชา : งานไฟฟ้าเบื้องต้น
ชื่อผลงาน : เทคนิคการวาดภาพสีน้ำ
เจ้าของผลงาน : นางสาวเพ็ญนภา วิชัยสุทธิพันธ์
รับชมผลงานได้ที่ : https://youtu.be/UAYskhC9CbU
รายวิชา : ศิลปะ
ชื่อผลงาน : สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
เจ้าของผลงาน : นายสิทธิโชค ภูลา
รับชมผลงานได้ที่ : https://youtu.be/kH53lDJDyF0
รายวิชา : คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ชื่อผลงาน : ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
เจ้าของผลงาน : นางสาววรรณเลขา กันเกตุ
รับชมผลงานได้ที่ : https://youtu.be/GTMIUzcLo8M
รายวิชา : คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ชื่อผลงาน : ปริมาตรของปริซึม
เจ้าของผลงาน : นางสาวนริศศา ดวงภูเมฆ
รับชมผลงานได้ที่ : https://youtu.be/iHU1DulvWNQ
รายวิชา : คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ชื่อผลงาน : สถิติและข้อมูล
เจ้าของผลงาน : นางสาววรรณญากร ฤทธิ์เดช
รับชมผลงานได้ที่ : https://youtu.be/GsHU7T38VyM
รายวิชา : คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ชื่อผลงาน : การออกเสียงภาษาจีน (PINYIN)
เจ้าของผลงาน : นางสาวอัญชิษฐา ขจรเดชวัฒนกุล
รับชมผลงานได้ที่ : https://youtu.be/JAo9OA6yvOM
รายวิชา : ภาษาจีน
ชื่อผลงาน : การแต่งประโยคภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ CPR
เจ้าของผลงาน : นางเนตรดาว นิลเพ็ชร
รับชมผลงานได้ที่ : https://youtu.be/CSu8t3lOYWw
รายวิชา : ภาษาต่างประเทศ
ชื่อผลงาน : อัลกอริทึม
เจ้าของผลงาน : นางสาวเกิดสิริ เจียวพ่วง
รับชมผลงานได้ที่ : https://youtu.be/GHjrxVxp3xs
รายวิชา : วิทยาการคำนวณ
ชื่อผลงาน : การทำ CPR ในสภาวะไร้อากาศ
เจ้าของผลงาน : นางรัชนี เชื้อจันสา
รับชมผลงานได้ที่ : https://youtu.be/ifd62N_rSY0
รายวิชา : โลกและดาราศาสตร์

สื่อการจัดการเรียนรู้2

ชื่อผลงาน : คำสมาสแบบสนธิ
เจ้าของผลงาน : นางสาวอารีพร เพ็งน้อย
รับชมผลงานได้ที่ : https://youtu.be/SQz5z3ffUts
รายวิชา : ภาษาไทย
ชื่อผลงาน : การหายใจเข้า และการหายใจออก
เจ้าของผลงาน : นางประภาพร ทะลาสี
รับชมผลงานได้ที่ : https://youtu.be/QKdgQWAgOps
รายวิชา : ชีววิทยา
ชื่อผลงาน : สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิต
เจ้าของผลงาน : นางพนาไพร ศิริรัตน์
รับชมผลงานได้ที่ : https://youtu.be/8vzP3qju-dI
รายวิชา : เคมี
ชื่อผลงาน : เข็มทิศแห่งการสร้างสรรค์ ตอน การเขียนบทวิดีโอ
เจ้าของผลงาน : นางศิวพร คล้ายเจ๊ก
รับชมผลงานได้ที่ : https://youtu.be/Pz29IfVso2s
รายวิชา : การตัดต่อวิดีโอ

ผู้บริหารโรงเรียน

นางวิชญาณี บุญทวี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

การบริหารจัดการโรงเรียน

 

 

แฟ้มสะสมผลงาน

 

 

คลังสื่อการเรียนรู้

 

 

Online

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนพบผู้ปกครอง 2564

ข่าวสารจาก ศธจ.กาญจนบุรี

ค้นหา

เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
65752

ผู้เข้าชมออนไลน์

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารการศึกษา

ผลงานโรงเรียน

 

 

 

หน่วยงานการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารจาก สพฐ.

เอกสารจาก สพฐ.

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง