ภาพกิจกรรม

ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  โรงเรียนได้มีการกำหนดสิ่งต่อไปนี้ไว้อย่างไร

 

๑. วิสัยทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนคุณภาพ สภาพแวดล้อมดี มีจิตอาสา ก้าวหน้าไอซีที


๒. อัตลักษณ์

กิจกรรมเด่น เน้นจิตอาสา


๓. เอกลักษณ์

สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ศักดิ์ศรีลูกแม่รำเพย


๔. มาตรการส่งเสริมของโรงเรียน
๔.๑ การสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม
๔.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐาน
๔.๓ การส่งเสริมการส่งเสริมให้มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์

๔.๔ การพัฒนาศักยภาพครูนักเรียนบุคลากรทางการศึกษา ด้าน ICT

 

๕  ปรัชญา

“น  สิยา โลกวฑฺ  ฒ  โน”  หมายความว่า  “ไม่ควรเป็นคนรกโลก”

 

๖  พันธกิจ

๑.พัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ

๒.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา สู่มาตรฐานสากล

๓.พัฒนา คุณภาพผู้เรียน ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด ตามมาตรฐานชาติ และมาตรฐานสากล

๔.พัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่ดี รองรับสู่มาตรฐานสากล

๕.พัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และแหล่งเรียนรู้

๖.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชมชน และท้องถิ่นในการจัดการศึกษา

 

 

๗. โรงเรียนมีการจัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้นอย่างไร โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี จัดทำโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

๘ โรงเรียนมีการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนอย่างไร

ให้ยกตัวอย่าง การดำเนินงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดกลุ่มสาระการเรียนรู้หนึ่งที่นักศึกษาสนใจ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ให้ความสำคัญกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูมีการจัดทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานบูรณาการให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีการจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงและนำผลไปพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ มีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนำผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพและนำไปแก้ไขในการเรียนการสอนได้อย่างมีระบบ

๙. โรงเรียนมีหลักเกณฑ์และแนวทางในการวัดประเมินผลต่อไปนี้อย่างไร

การประเมินในระดับชั้นเรียน

๑. วางแผนการสอนและการประเมินผล การประเมินผลประกอบด้วยการประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียนและปลายภาค

๒. เลือกวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับภาระงานหรือกิจกรรม ซึ่งมี วิธีประเมินผลหลายวิธี เช่น

- ประเมินด้วยการตอบคำถาม การสอบปากเปล่า การทำใบงาน และแบบ ฝึกทักษะ

- ประเมินจากการปฏิบัติ เช่น มอบหมายชิ้นงาน

- ประเมินตามสภาพจริง ประเมินจากงานหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติจริง

- ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน

- ประเมินจากการทดสอบ

๓. กำหนดอัตราส่วนคะแนนการประเมินระหว่างเรียนกับปลายภาค จะขึ้นอยู่กับลักษณะ ของเนื้อหาสาระรายวิชา ซึ่งอาจจะเป็น คะแนนระหว่างภาค : คะแนนปลายภาค = 8 : 2 , 7 : 3 , 6 : ๑๐. จัดทำเอกสารบันทึกข้อมูลของนักเรียน ผู้สอนต้องจัดทำเอกสารบันทึกข้อมูล ผลการวัดและประเมินผล ระหว่างเรียน อย่างเป็นระบบชัดเจน เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการพัฒนานักเรียน และเป็นหลักฐานตรวจสอบ แสดงถึง ความโปร่งใส และความยุติธรรมในการประเมิน

๑๐ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การให้ระดับผลการตัดสินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องรวมกันกำหนด โดยให้ระดับผลการประเมินเป็น "ผ" และ "มผ" ผ หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมดที่จะจัดกิจกรรมของแต่ละภาคเรียน และผ่านจุดประสงค์สำคัญของกิจกรรมตามที่กำหนด มผ หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมดที่จัดกิจกรรมของแต่ละภาคเรียน และไม่ผ่านจุดประสงค์สำคัญของกิจกรรมตามที่กำหนด

๑๑  การประเมินในระดับช่วงชั้น การประเมินความสามารถอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ผ่านช่วงชั้นเป็น การประเมินทักษะการคิดและการถ่ายทอดความคิดด้วยทักษะการอ่าน การคิด วิเคราะห์ ตามเงื่อนไข และวิธีการที่สถานศึกษากำหนดและตัดสินผลการประเมินเป็น 4 ระดับ ดังนี้

ระดับ 4 หมายถึง ความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดไว้อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

ระดับ 3 หมายถึง ความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดไว้อยู่ในระดับ ดี

ระดับ 2 หมายถึง ความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดไว้อยู่ในระดับ พอใช้

ระดับ 1 หมายถึง ความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดไว้อยู่ในระดับ ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ระดับ 0 หมายถึง ความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดไว้อยู่ในระดับ ปรับปรุง

เมื่อจบช่วงชั้น จะพิจารณาจากผลการประเมิน “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” โดยการประเมิน “ผ่าน” ต้องมีผลการประเมินอยู่ในระดับ “พอใช้” ขึ้นไป การ ตัดสินผลการเรียนผ่านช่วงชั้น เป็นการนำผลการประเมินในด้านต่าง ๆ มาประมวลสรุปเพื่อตัดสินให้ผู้เรียนผ่านช่วงชั้นต่าง ๆ ตามเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนแต่ละช่วงชั้น

๑๓ การประเมินเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับ

๑. นักเรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ ไม่น้อยกว่า ๘๔.๐ หน่วยกิต

๒. นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ

๓. นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

๔. นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียน

๕. นักเรียนต้องมีระดับผลการเรียนรายวิชาไม่ต่ำกว่า ๑.๐

๖. นักเรียนต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมของผลการเรียนตลอดช่วงชั้นไม่ต่ำกว่า ๒.๐

๑๔ การประเมินเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินสาระการเรียนรู้ครบทั้ง 8 กลุ่ม

๒.ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครบทุกกิจกรรม

๓.เกณฑ์การผ่านการศึกษาช่วงชั้นที่ 1, 2, 3

๔.ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

๕.ผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ 4.5 การเทียบโอนผลการเรียน

การโอนผลการเรียนของนักเรียนทำได้โดยการนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาในรูปแบบต่างๆ และหรือจากการประกอบอาชีพมาเทียบโอนเป็นผลการเรียนของหลักสูตรใดหลักสูตร หนึ่งในระดับที่กำลังศึกษาอยู่ การพิจารณาการเทียบโอนดำเนินการได้ดังนี้

๑. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา ซึ่งจะให้ข้อมูลที่แสดงความรู้ ความสามารถของ ผู้เรียนในด้านต่างๆ

๒. พิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง การทดสอบการสัมภาษณ์ ฯลฯ

๓. พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบัติได้จริง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง และระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

สรุปความคิดเห็น

โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอน การแบ่งสัดส่วนเวลาเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตรงตาม การจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปี51 และการวัดผลประเมินผลการเรียนได้จัดตรงตามมารตฐานการเรียนรู้เช่นกัน

ผู้บริหารโรงเรียน

นางวิชญาณี บุญทวี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

การบริหารจัดการโรงเรียน

 

 

แฟ้มสะสมผลงาน

 

 

คลังสื่อการเรียนรู้

 

 

Online

 

 

 

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่

กำหนดการสอบเข้า ม.1 และ ม.4
✴ 1-15 มีนาคม 2564 นี้... ✴
เปิดรับสมัครนักเรียนห้องพิเศษ (เพชรแม่รำเพย)
🔰คุณสมบัติ🔰
นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไปและเกรดวิทย์ คณิต อังกฤษ มีเกรด 3 ขึ้นไป
สามารถสมัครได้
✴ สอบ 20 มีนาคม 2564
✴ ประกาศผล 24 มีนาคม 2564
✴ มอบตัว 27 มีนาคม 2564
สมัครออนไลน์ ม.1
สมัครออนไลน์ ม.4
สอบถาม 084-8014987 ครูพิชานันท์

ค้นหา

เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
58107

ผู้เข้าชมออนไลน์

มี 33 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารการศึกษา

ผลงานโรงเรียน

 

 

 

สื่อการเรียนการสอน

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารจาก สพฐ.

เอกสารจาก สพฐ.

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมนักเรียน