กลุ่มบริหารวิชาการ

นายยศวัฒน์ ทับทิม

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ    

นางพิชานันท์ จันทมัด

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวสุภาพร ศรีพุทธา

ผู้ช่วยกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวสุภาวดี จาวสุวรรณวงษ์

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสุรัชต์ รัตนชัย

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

นางศิวพร คล้ายเจ๊ก

หัวหน้างานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

นางอัปสร ศรีอรุณ

หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวสรยา เมฆมังกร

หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้

นางวาสนา หนูขาว

หัวหน้างานวิจัยเพื่อการศึกษา

นายฐิติโชต ชูธัญญะ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสมพร ผาดำ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษา

นายนพรัตน์ นิลเพ็ชร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา 

นายสิทธิชัย ศรีสรากรณ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ 

 นางสาวอิสริยาภรณ์ ยี่ประชา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายอุดมศักดิ์ ชาญเลิศ

หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

นางจันทร์วดี รักษ์อาจ

หัวหน้างานสำนักงานวิชาการ 

 นางอุษณี ผูกไมตรี

หัวหน้างานนิเทศการเรียนการสอน

 นางสุพรรณิกา คมสันต์

ครู อัตราจ้าง

นางสาววรัทยา ชีวาภัทรกุล

ครู อัตราจ้าง 

     
     
     
     

 

ผู้บริหารโรงเรียน

นางวิชญาณี บุญทวี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

การบริหารจัดการโรงเรียน

 

 

แฟ้มสะสมผลงาน

 

 

คลังสื่อการเรียนรู้

 

 

Online

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนพบผู้ปกครอง 2564

ข่าวสารจาก ศธจ.กาญจนบุรี

ค้นหา

เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
60489

ผู้เข้าชมออนไลน์

มี 92 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารการศึกษา

ผลงานโรงเรียน

 

 

 

สื่อการเรียนการสอน

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารจาก สพฐ.

เอกสารจาก สพฐ.

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง