youtube1 

   

 25632 25642 25652 2566

 

 

กลุ่มบริหารวิชาการ

นายยศวัฒน์ ทับทิม

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ    

นางพิชานันท์ จันทมัด

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวสุภาพร ศรีพุทธา

ผู้ช่วยกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวสุภาวดี จาวสุวรรณวงษ์

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสุรัชต์ รัตนชัย

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

นางศิวพร คล้ายเจ๊ก

หัวหน้างานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

นางอัปสร ศรีอรุณ

หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวสรยา เมฆมังกร

หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้

นางวาสนา หนูขาว

หัวหน้างานวิจัยเพื่อการศึกษา

นายฐิติโชต ชูธัญญะ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสมพร ผาดำ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษา

นายนพรัตน์ นิลเพ็ชร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา 

 

 

 นางสาวอิสริยาภรณ์ ยี่ประชา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายอุดมศักดิ์ ชาญเลิศ

หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

นางจันทร์วดี รักษ์อาจ

หัวหน้างานสำนักงานวิชาการ 

 นางอุษณี ผูกไมตรี

หัวหน้างานนิเทศการเรียนการสอน

 นางสุพรรณิกา คมสันต์

ครู อัตราจ้าง

นางสาววรัทยา ชีวาภัทรกุล

ครู อัตราจ้าง 

     
     
     
     

ผู้บริหารโรงเรียน

boss5

 

ITA Online 2565

 

การบริหารจัดการโรงเรียน

 

 

แฟ้มสะสมผลงาน

 

 

คลังสื่อการเรียนรู้

 

 

สื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานโรงเรียน

 

 

 

หน่วยงานการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
83201

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 10

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

ท.ศ.ล.โปร่งใส

ภาพนิ่ง5

 

ภาพนิ่ง6

 

ต่อต้านยาเสพติด1

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนพบผู้ปกครอง 2/2564

ข่าวสารจาก ศธจ.กาญจนบุรี

ข่าวสารการศึกษา

ค้นหา

ประกาศสถานศึกษา

sar

 

kapao

 

mattatan

 

Online

 

 

ITA Online 2563

 

เข้าสู่ระบบ

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

 

 

 

ผู้เข้าชมออนไลน์

มี 12 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ข่าวสารจาก สพฐ.

เอกสารจาก สพฐ.