youtube1 

   

 25632 25642 25652 2566

 

 

กลุ่มบริหารวิชาการ

รองหนู

นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ    

นางพิชานันท์ จันทมัด

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวสุภาพร ศรีพุทธา

ผู้ช่วยกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวสุภาวดี จาวสุวรรณวงษ์

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสุรัชต์ รัตนชัย

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

gift

นางสาวเกิดสิริ เจียวพ่วง

หัวหน้างานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เจ

นายสิทธิโชค ภูลา

หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวสรยา เมฆมังกร

หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้

นางวาสนา หนูขาว

หัวหน้างานวิจัยเพื่อการศึกษา

ขนิษฐา นิ่ม

นางสาวขนิษฐา แป้นรอด

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

บิ๋ม

นางสาวสาลินี สิทธิสาร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษา

ติ๋ว

ว่าที่ ร.ต.หญิงวราภรณ์ ปานดำรงค์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา 

 นัท2

 นายนฤเบศวร์ สุขเกษม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

 นางสาวอิสริยาภรณ์ ยี่ประชา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายอุดมศักดิ์ ชาญเลิศ

หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

นางจันทร์วดี รักษ์อาจ

หัวหน้างานสำนักงานวิชาการ 

 นางอุษณี ผูกไมตรี

หัวหน้างานนิเทศการเรียนการสอน

 นางสุพรรณิกา คมสันต์

ครู อัตราจ้าง

นางสาววรัทยา ชีวาภัทรกุล

ครู อัตราจ้าง 

     
     
     
     

ผู้บริหารโรงเรียน

boss5

 

ITA Online 2565

 

การบริหารจัดการโรงเรียน

 

 

แฟ้มสะสมผลงาน

 

 

คลังสื่อการเรียนรู้

 

 

สื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานโรงเรียน

 

 

 

หน่วยงานการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
106595

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 10

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

e bidding

 

click

ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

click

 

รายการปริมาณงานและราคา

ท.ศ.ล.โปร่งใส

ภาพนิ่ง5

 

ภาพนิ่ง6

 

ต่อต้านยาเสพติด1

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนพบผู้ปกครอง 2/2564

ข่าวสารจาก ศธจ.กาญจนบุรี

ข่าวสารการศึกษา

ค้นหา

ประกาศสถานศึกษา

sar

 

kapao

 

mattatan

 

Online

 

 

ITA Online 2563

 

เข้าสู่ระบบ

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

 

 

 

ผู้เข้าชมออนไลน์

มี 18 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

กิจกรรม ท.ศ.ล.

ลอยกระทง 2565


ต้อนรับ รองวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค


แสดงความยินดีกับ รองศิริรัตนา สุภาชัย


ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุฑิตา 22 กันยายน 2565


รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ


 ร่วมงานสืบสานตำนานแผ่นดินเมืองกาญจนบุรีเก่า ประจำปี 2565


 

ข่าวสารจาก สพฐ.

เอกสารจาก สพฐ.

กิจกรรม ท.ศ.ล..

อบรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการตามโครงการ Starfish Future Labz


 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ


 ร่วมงานสืบสานตำนานแผ่นดินเมืองกาญจนบุรีเก่า ประจำปี 2565


 พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา


 วันแม่รำเพย